İmar Planı Uygulamaları

-Harita Hizmetleri-

Ali Günakın Harita Mühendisli Bürosu

İfraz, tevhid, yola terk vs. gibi adlandırılan uygulamalardır. İmar planları, belde halkının emniyet ve sağlığını korumak, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını ve onlara iyi yaşama düzeni sağlamak amacıyla, ülke, bölge ve şehir verilerine göre konut, çalışma, dinlenme ve ulaşım gibi şehirsel fonksiyonlar arasında mevcut ve sağlanabilecek imkanlar ölçüsünde en iyi çözüm yollarını bulmak için kadastro durumu da işlenmiş halihazır haritalar üzerine çizilen planlardır.

Bina inşa etmek istediğinizde, ilgili belediyeye (imar planı dışındaki alanlarda Bayındırlık ve İskan Müdürlükleri'ne) müracaat ederek ruhsat almanız gerekir. Ruhsat verilirken, imar planı hükümleri uygulanır (çekme mesafeleri, bina yüksekliği vb.)

İFRAZ (AYIRMA)

Parsellerin, plan şartlarına ve imar yönetmeliğine aykırı olmadığı sürece iki veya daha fazla parsellere ayrılmasıdır.

TEVHİD (BİRLEŞTİRME)

Birden fazla parselin birleştirilerek tek parsel haline getirilmesidir.

YOLA TERK / YEŞİL ALANA TERK / PARKA TERK

Yol istikamet planları, beldenin önemli yolları ile bu yolların iki yanı için hazırlanan ve gerekli görülen hallerde beldenin gelişme esasları, bölgelerin büyüklükleri ve yerleri göz önünde tutularak ana kararlar ile uygulamaya esas olacak, kadastro durumu işlenmiş planlardır.

Çoğunlukla, inşaat yapımı için gerekli olan ruhsat alımı esnasında, ilgili belediye tarafından, planın gerektirdiği kadar kısmının yola / yeşil alana / parka terk işlemlerinin yapılması istenir. Aksi durumda inşaat ruhsatı alınamaz.

İmar planları, şehir ve bölge planlamacılar tarafından çizilir. Planların uygulayıcıları ise harita mühendisleridir.

Bu işlemler, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün genelgesi gereği harita mühendislik büroları tarafından yapılabilir.

- Rölöve ölçümleri

- İlk tesis kadastrosu

- Kadastro yenilemesi

- Kadastro ile ilgili tescil işlemleri takibi (sınır düzeltmesi, cins değişikliği, vb.)

- Yükseklik ölçümü : (kule, bina, köprü, enerji nakil hattı, vb.) Üzerine çıkılamayan bu tip yapıların yükseklikleri elektronik takeometre (total station) ile ölçüm yapılarak hesaplanabilir.

- Hacim, hafriyat, kübaj hesaplama

- Yol proje uygulamalarıHizmetlerimiz

-Harita Mühendislik Büro Hizmetlerimiz-